Oskuste arendamine

 

- stressijuhtimise koolitus
- ajajuhtimise koolitus
- suhtlemisoskuste
koolitus

- enesekehtestamisoskuste koolitus
- müügi- ja klienditeenindus-
oskuste koolitus

- arenguvestluste läbiviimise koolitus
Meeskonna areng

 

- loov meeskonna- ja koostöö koolitus
Individuaalõpe ja
            individuaalne nõustamine

 

- individuaalõpe
Tooted | Tegijad | Kontakt | Kliendid meistEST | ENG | RUS
Baltic Corporate Training OÜ
 
  Oskuste arendamine
 


Stressijuhtimise koolitus
                                  

Koolituse eesmärk: avardada osalejate teadmisi stressi olemusest ning sellest, kuidas pingelistel aegadel oskuslikult oma stressiga toime tulla. Koolitus lähtub mõtteviisist, et inimene saab oma töö- ja elukvaliteeti suurel määral ise mõjutada.

Koolituse teemad:                                                                      

 • Stressi olemus ning mõju inimese toimetulekule.
  Koolitusel saavad osalejad teadlikuks stressi positiivsest ja negatiivsest mõjust nende elukvaliteedile. Samuti vaatleme erinevaid stressi tekkepõhjuseid ja olukordi.                        
 • Stressi sümptomid, stressi taset mõjutavad tegurid, stressisümptomite hindamine.
  Koolitusel saavad osalejad ülevaate tüüpilisematest füüsilistest ning käitumises avalduvatest stressi sümptomitest. Osalejad täidavad ka küsimustiku, et teada analüüsida sümptomite                                     avaldumist iseenda juures.
 • Tööstress, selle põhjused ja ennetamise võimalused.
  Koolitusel vaatame, mis on põhilised stressi põhjustajad osalejate töökohal ning tõhusaid tööstressist vabanemise viise.
 • Proaktiivsus stressiga toime tulemisel.
  Stressijuhtimise koolitus süvendab osalejates arusaamist, et inimene ise saab paljugi ära teha, et täisväärtuslikumalt elada ning tulemuslikumalt töötada.
 • Stressijuhtimise viisid, sh mõtteprotesside juhtimine, füüsilise tervise hoidmine, toetava suhetevõrgustiku loomine, tasakaalustavate tegevuste leidmine, eneseanalüüs jpt.                                                    

Koolitusel on vaatluse all stressijuhtimise viisid, mis aitavad koheselt pinget leevendada.Põhitähelepanu on aga viisidel, mis aitavad inimesel juhtida oma käitumist ja mõtlemist ning seeläbi tõsta oma elukvaliteeti.

Koolituse meetodid

Koolitusel kasutatakse peamisi täiskasvanuõppe meetodeid:                      

 • interaktiivne loeng;                             
 • töö infomaterjalidega;                                
 • grupitööd, mille käigus koostatakse õppematerjalid edaspidiseks ning mida kursuslased saavad endale täiendmaterjalina koolituse järel;
 • ajurünnakud;                               
 • eneseanalüüsi harjutused;                             
 • loovharjutused;                               
 • praktilised harjutused osalejale vajalike stressijuhtimise oskuste arendamiseks.

Koolituse töökeeleks on eesti või vene keel.

Koolituse kestus
Stressijuhtimise koolituse soovitavaks kestuseks on kaks koolituspäeva (16 akadeemilist tundi), millele võimalusel umbes  2 kuu möödumisel järgneb jätkupäev.

 ***
                                     
Ajajuhtimise koolitus
                                     
Eesmärk: arendada osalejate ajakasutusoskusi, suurendada seeläbi nende tegevuse efektiivsust ja rahulolu oma eluga.

Koolituse teemad:                                

 • Erinevad lähenemisviisid ajajuhtimisele - millise viisi pooldaja olen mina? Pilk enda senisele kogemusele: toimivad viisid ja piirangud minu ajakasutuses.                                  
 • Tänapäeva käsitlus ajajuhtimisest - kas saab olla üheagselt efektiivne ja rahulolev.                               
 • Proaktiivsus ajajuhtimises - kuidas teha endast lähtuvaid valikuid ning samas ka väärtustada koostööd. Kui suure “mängumaa” endale valin ning kuidas hindan enda ressursse võetud ülesannetega hakkama saamiseks.                                
 • Milline on mu elu praegu - minu olulisemad väärtused ja rollid. Millistele rollidele keskendun ja kus on ajakulu liiga suur või rahulolu väike?                             
 • Enda ajajuhtimise süsteemi ülesehitamine - kuidas pidada silmas endale olulist ja mitte jätta kõik "saatuse hooleks".                              
 • Planeerimine kui vahelüli soovitava ja teglikkuse vahel. Rolli kategooria kui planeerimise üks vahend. Konkreetsete ajaplaanide koostamine.
 • Ajamaatriks; prioriteetide seadmine ehk oluliste ja kiirete ülesannete eristamine ja nende planeerimine.                               
 • Valikute tegemine, ülesannete ühildamine, vaheletulevate ülesannete planeerimine.                               
 • Ajajuhtimise "segajate" määratlemine ja nendega toimetulek.
 • Ajajuhtimine meeskonnas - koostööd tõhustavad ajajuhtimise kokkulepped.                                   

Koolituse meetodid

Koolitusel kasutatakse peamisi täiskasvanuõppe meetodeid:

 • interaktiivne loeng;
 • töö infomaterjalidega;
 • grupitööd, mille käigus koostatakse õppematerjalid edaspidiseks ning mida kursuslased saavad endale täiendmaterjalina koolituse järel;
 • ajurünnakud;
 • eneseanalüüsi harjutused;
 • loovharjutused;
 • praktilised harjutused osalejale vajalike ajajuhtimise oskuste arendamiseks.

Koolituse töökeeleks on eesti või vene keel.

Koolituse kestus

Ajajuhtimise koolituse soovitavaks kestuseks on kolm koolituspäeva: kaks järjestikust põhipäeva (16 akadeemilist tundi), millele umbes 1,5 - 2 kuu möödumisel järgneb jätkupäev (8 akadeemilist tundi). Koolituste vahepeal saavad osalejad koolitajalt kodutöö ning sõnastavad endale ajajuhtimise arengusammud, mille tegemine aitab kinnistada koolitusel õpitut ning rakendada omandatud oskusi oma igapäevaellu. Jätkupäeval tegeletakse "edasijõudnud ajakasutaja" taseme teemadega ning lahendatakse kursuslaste personaalsest kogemusest tulenevaid küsimusi. 


 ***
                                     
Suhtlemisoskuste koolitus
                                     
Suhtlemisoskused on õpitavad ja treenitavad. Omandades erinevaid tõhusaid viise enda väljendamiseks, partneri vajaduste kuulamiseks ja hea kontakti saavutamiseks, luuakse rahuldustpakkuvamaid suhteid ja osatakse pääseda mõjule. Head suhtlemisoskused aitavad säästa energiat pingelistes situatsioonides ning kiiremini lahendada ka võimatutena tunduvaid olukordi.

Eesmärk: anda osalejatele teadmisi ja arendada oskusi tõhusaks ja rahuldustpakkuvaks suhtlemiseks.                                      

Koolituse teemad:                                      

 • Usaldussuhte kujundamine, suhtlemiseks sobiva situatsiooni loomine.
 • Kontakti loomine ja selle hoidmine.
 • Suhtlemisetapid ja tulemusliku suhtlemise võtmetegurid igas etapis.
 • Mittesõnalise käitumise märkamine ja arvestamine suhtlemisel.
 • Kuulamistehnikad töötajate või klientide ootuste ja probleemide väljaselgitamiseks.
 • Enesekehtestamise alused: selge eneseväljendamine, äraütlemine.
 • Suhtlemistakistused ja nende ületamine.
 • Suhtlemine raskes töösituatsioonis, agressioonidele ja manipulatsioonidele vastamine. 

Koolituse meetodid
Koolitusel kasutatakse peamisi täiskasvanuõppe meetodeid:                                      

 • interaktiivne loeng;
 • töö infomaterjalidega;
 • grupitööd, mille käigus koostatakse õppematerjalid edaspidiseks ning mida kursuslased saavad endale täiendmaterjalina koolituse järel;  
 • ajurünnakud;
 • eneseanalüüsi harjutused;  
 • loovharjutused;
 • praktilised harjutused (sh videotagasisidega) osalejale suhtlemisoskuste arendamiseks.

Koolituse töökeeleks on eesti või vene keel.

Koolituse kestus
Suhtlemisoskuste koolituse soovitavaks kestuseks on kaks koolituspäeva (16 akadeemilist tundi).  
                                     
***
                                     
Enesekehtestamisoskuste koolitus

Koolituse eesmärk: ennast kehtestava mõtteviisi ja võitja-võitja hoiaku süvendamine, enesekehtestamisoskuste arendamine.
Koolituse teemad:

 • Mis on enesekehtestamine, millistes situatsioonides on mul seda vaja.
 • Kuidas ära tunda ja mitte kalduda agressiivususe ja alistumise äärmusesse. Situatsioonile kohase käitumise leidmine ja paindlikkus enesekehtestamisel.
 • Konflikti mõiste ja erinevate konfliktide lahendamise võimalused. Enesekehtestamine ja konfliktid - kas ja millistes situatsioonides aitab enesekehtestamine konfliktide lahendamisel.
 • Eneseanalüüs: minu tugevad ja nõrgad küljed enesekehtestamisel ja suhtlemisel üldse.
 • Suhtlemise etapid ja mida pean meeles pidama erinevates suhtlemise ja ka kehtestamise etappides.
 • Kontakt suhtlemispartnerite vahel kui üks peamisi eeldusi edukaks enesekehtestamiseks. Kuidas luua kontakti ja seda hoida ka pingelistes situatsioonides.
 • Probleemidest ja enda vajadustest rääkima õppimine. Milliseid vigu teeme eneseväljenduses ja kuidas kõlada selgelt ning võimalikult hinnanguvabalt.
 • Aktiivse kuulamise oskused, mis aitavad partnerit mõista ja arendada dialoogi.
 • Kas koostöö ja enesekehtestamine käivad käsikäes. Kuidas arendada koostööd ka probleemsete situatsioonide kaudu.
 • Arenguülasannete püstitamine enesekehtestajana.

Koolituse meetodid
Koolitusel kasutatakse peamisi täiskasvanuõppe meetodeid:

 • praktilised harjutused (sh videotagasisidega) osalejale vajalike enesekehtestamise oskuste arendamiseks.
 • interaktiivne loeng;
 • töö infomaterjalidega;
 • grupitööd, mille käigus koostatakse õppematerjalid edaspidiseks ning mida kursuslased saavad endale täiendmaterjalina koolituse järel;
 • ajurünnakud;
 • eneseanalüüsi harjutused; loovharjutused

Koolituse töökeeleks on eesti või vene keel.

Koolituse kestus
Enesekehtestamisoskuste koolituse soovitavaks kestuseks on kaks koolituspäeva (16 akadeemilist tundi).  
                                     
***
                                     
Müügi- ja klienditeenindusoskuste koolitus

Koolituse eesmärk: töötajate müügi- ja kliendisuhtlusoskuste arendamine
Koolituse teemad:

 • Müügiprotsess kui tervik, müügiprotsessi osade omavahelised seosed. Peamised karid erinevates müügiprotsessi osades.
 • Müügiinimese roll ja vastutuse piirid.
 • Müügiprotsess ja selle eripärad.
 • Isiklikud piirangud müügitegevuses, enda tugevuste ja arengukohtade leidmine.
 • Kontakti loomine ja hoidmine kliendiga.
 • Kliendi tegelikke vajadusteni jõudmine aktiivse kuulamise tehnikate abil.
 • Kliendi vastupanu ületamine.
 • Konfliktide ja pretensioonide lahendamine koostöösuhteid hoidval viisil.
 • Oma teenuse ja toodete esitlemine kliendile arusaadaval viisil (selge eneseväljenduse oskuse arendamine).
 • Pikaajalise kliendisuhte kujundamine ja hoidmine.

Koolituse meetodid
Koolitusel kasutatakse peamisi täiskasvanuõppe meetodeid:

 • praktilised harjutused (sh videotagasisidega) osalejale vajalike müügisuhtlusoskuste arendamiseks.
 • interaktiivne loeng;
 • töö infomaterjalidega;
 • grupitööd, mille käigus koostatakse õppematerjalid edaspidiseks ning mida kursuslased saavad endale täiendmaterjalina koolituse järel;
 • ajurünnakud;
 • eneseanalüüsi harjutused; loovharjutused

Koolituse töökeeleks on eesti või vene keel.

Koolituse kestus
Koolituse soovitavaks kestuseks on kaks koolituspäeva (16 akadeemilist tundi).  
                                     
***
                                     
Arenguvestluse läbiviimise koolitus

Lähtuvalt tellija vajadusest oleme valmis aitama ettevõtet arenguvestluste süsteemi ülesehitamisest kuni arenguvestluste läbiviimise oskuste õpetamiseni juhtidele.
Eesmärk: anda osalejatele teadmisi ja arendada oskusi efektiivsemaks arenguvestluste  läbiviimiseks. Osalejad õpivad arenguvestlust ettevalmistama, läbiviima ja analüüsima.

Koolituse teemad:  

 • Arenguvestluse eesmärgid ja erinevad läbiviimise viisid.  
 • Ettevõtte vajadusest lähtuv arenguvestluse protsess, selle ülesehitamine, abimaterjalide loomine.  
 • Konkreetse arenguvestluste eesmärgistamine ja ettevalmistamine.  
 • Töötaja motiveerimine vestluseks, kahtluste hajutamine. Eelkokkulepe töötajaga.  
 • Arenguvestluse struktuur ja oluliste etappide määratlemine, jälgimine.  
 • Negatiivne ja positiivne tagasiside arendamisel. Vastupanu tagasisidele ja selle ületamine.  
 • Vastastikune tagasiside arenguvestlusel, alluva tagasiside juhile.  
 • Arenguvestluse läbiviimisel vajalikud suhtlemisoskused.  
 • Kontakti loomine ja usalduse kujundamine vestluse algul.  
 • Küsitlemine ja aktiivne kuulamine vestluse juhtimiseks ja informatsiooni saamiseks.  
 • Arenguvestluste tulemuste vormistamine ja järeltöö töötajaga.  

 Koolituse meetodid
 Koolitusel kasutatakse peamisi täiskasvanuõppe meetodeid:   

 • interaktiivne loeng;  
 • töö infomaterjalidega;  
 • grupitööd, mille käigus koostatakse õppematerjalid edaspidiseks ning mida kursuslased saavad endale täiendmaterjalina koolituse järel;  
 • ajurünnakud;  
 • eneseanalüüsi harjutused;  
 • loovharjutused;  
 • praktilised harjutused osalejale vajalike oskuste arendamiseks.  

Koolituse töökeeleks on eesti või vene keel.

Koolituse kestus
Arenguvestluse läbiviimise koolituse soovitavaks kestuseks on kaks koolituspäeva (16 akadeemilist tundi).